Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

Οργανώσεις Παραγωγών Aλιέων: Νομοθεσία

Κανονισμοί, αποφάσεις και νομοθεσία

Οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π), είναι εθελοντικές ενώσεις αλιέων που έχουν συσταθεί προκειμένου να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των αγορών και στην απορρόφηση των συνεπειών από τις αιφνίδιες διακυμάνσεις της ζήτησης.

Οι βασικές αρχές λειτουργίας των Ο.Π αναφέρονται στον Τίτλο ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 104/2000. Οι κοινοτικοί κανόνες για την αναγνώριση των Ο.Π ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 2318/2001. Για τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, η Ελλάδα έχει θεσπίσει για τη συλλεκτική αλιεία ως ελάχιστη συγκέντρωση το 15% της παραγωγής σε μια περιοχή και το 25% για παραγωγή υδατοκαλλιεργειών (απόφ. 229861/11-11-1996).

Πρακτικά, οι Ο.Π μπορούν να λαμβάνουν συλλογικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αποθεμάτων, να αποφεύγεται η αλίευση ψαριών για τα οποία η ζήτηση είναι μικρή ή ανύπαρκτη και να προβλέπονται οι ανάγκες τις αγοράς όχι μόνο ως προς την ποσότητα, αλλά και ως προς την ποιότητα και τη συχνότητα παράδοσης. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι Ο.Π οφείλουν να καταρτίζουν και να θέτουν σε εφαρμογή επιχειρησιακά προγράμματα για την αλιευτική περίοδο, που περιλαμβάνουν μέτρα για την προσαρμογή των αλιευμάτων στις απαιτήσεις της αγοράς (βλ. Καν. (ΕΚ) 2508/2000).
 

Νέα / Ενημερώσεις

Κλιματικές αλλαγές και αγροτική παραγωγή Η αλλαγή του κλίματος είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. / Δήμος Κισσάμου (May 20, 2022)
Ενδείξεις κλιματικής αλλαγής Αύξηση της θερμοκρασίας και του διοξειδίου του άνθρακα / Δήμος Κισσάμου (May 20, 2022)
H Σαχάρα <<μετακομίζει>> στην Κρήτη Η ανομβρία και η άνοδος της θερμοκρασίας εντείνουν την ερημοποίηση, απειλώντας τις καλλιέργειες / Δήμος Κισσάμου (May 20, 2022)
Ελιά και χαμηλές θερμοκρασίες Το προβλήματα του παγετού και η διαχείριση του στην ελαιοκαλλιέργεια / Δήμος Κισσάμου (January 26, 2022)
Αβοκάντο: Οδηγός καλλιέργειας Καλλιεργητική τεχνική, εγκατάσταση και διαχείριση της καλλιέργειας / Δήμος Κισσάμου (December 18, 2021)
Άρδευση σταμναγκαθιού / Δήμος Κισσάμου (December 18, 2021)
Κρεμμύδι: Υλέμυια / Δήμος Κισσάμου (December 17, 2021)
Κρεμμύδι: Νηματώδεις / Δήμος Κισσάμου (December 17, 2021)
Κρεμμύδι: Θρίπας / Δήμος Κισσάμου (December 17, 2021)
Κρεμμύδι: Πράσινη Αφίδα / Δήμος Κισσάμου (December 17, 2021)