Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές

Οι προστατευόμενες περιοχές (protected areas) είναι γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές, που υπόκεινται σε ρυθμίσεις και διαχείριση με τρόπο που να συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων προστασίας που αφορούν την καθεμία από αυτές.

Οι εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση Ποσειδωνίας, χαρακτηρίζονται ως οικότοποι προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, "για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας" (OJ L 206) για τους οποίους θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, προκειμένου να προστατευθούν.

Οικότοπος ή ενδιαίτημα είναι ο χώρος (και τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος με τα οποία αυτός συνδέεται) όπου ζει ή μπορεί να ζήσει ο πληθυσμός ενός συγκεκριμένου είδους.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, εδάφιο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006 "σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ..." (Ε.Ε. L 409), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται απαγόρευση αλιείας με δίχτυα τράτας, δράγες, γρι-γρι, γρίπους συρόμενους από σκάφος, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα, πάνω από βυθούς με θαλάσσια βλάστηση, ιδίως από Posidonia oceanica ή άλλα φανερόγαμα.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006, εκδόθηκε η ΥΑ 167378/14-5-2007 (ΦΕΚ 241Δ, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 392Δ/24-8-2007) που ορίζει περιοχές με θαλάσσια βλάστηση Posidonia oceanica που βρίσκονται εντός του Δικτύου Natura 2000 (κατά προτεραιότητα), στις οποίες απαγορεύθηκε η αλιεία με τα προαναφερόμενα εργαλεία.

Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των βυθών με θαλάσσια βλάστηση κυρίως από Ποσειδωνία σε επίπεδο επικράτειας (υποχρέωση που προκύπτει από την παράγραφο 6 του άρθρου 4, του Κανονισμού 1967/2006) εκδόθηκε η αριθμ.2442/51879/28-4-2016 (ΦΕΚ 118Δ) Απόφαση που ορίζει περιοχές, εκτός Δικτύου NATURA 2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία, στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία. Η Απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2826/68784/26-6-2017 (ΦΕΚ 175Δ) Απόφαση.

Το γεγονός όμως ότι υπήρξε ασάφεια προς τη διεύθυνση της οριοθέτησης από την ακτογραμμή ως την ισοβαθή, ότι δεν υπήρχε σύμπτωση των σημείων στιγμάτων με την ακτογραμμή καθώς και ότι εντοπίστηκαν περιοχές με πολύ χαμηλή κάλυψη από λιβάδια ποσειδωνίας, οδήγησε στην κατάργηση της ανωτέρω απόφασης και της τροποποιητικής αυτής και την έκδοση της αριθ. 2886/142447/26-2-2019 Υπουργικής Απόφασης (δ΄105) και ΑΔΑ: Ψ7ΣΒ4653ΠΓ-ΛΩΕ, για την οποία έχει δημοσιευτεί διόρθωση σφάλματος.

Νέα / Ενημερώσεις

Ενημέρωση για την Διαχείριση Εδάφους και Αρδευτικού Νερού σε Ελαιώνες Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, Ώρα: 19.30 / Δήμος Κισσάμου (June 29, 2023)
Πρακτικές συμβουλές για τη συγκομιδή της ελιάς / Δήμος Κισσάμου (December 1, 2022)
Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας προϊόντων αλιείας Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας-Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλίευσης Μικρών Πελαγικών Ειδών Γαύρου Και Σαρδέλας Ειδική Άδεια Αλιείας / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας Αλιευτική Άδεια / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Ενημερωτικό Έντυπο για τα προγράμματα της Μελισσοκομίας Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Πληροφορίες για την Μελισσοκομία Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Οι Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Νομοθεσία - Κανονισμοί Μελιού Νομοθεσία / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)