Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας

Αλιευτική Άδεια

Για την άσκηση αλιείας, βασική προϋπόθεση είναι το σκάφος να διαθέτει εν ισχύ αλιευτική άδεια (άδεια αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως προβλέπεται στο Β.Δ 666/1966 (ΦΕΚ 160/Α/1966), και την κοινοτική νομοθεσία όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1281/2005.

Αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των αλιευτικών αδειών είναι οι λιμενικές αρχές. Η ισχύς των αλιευτικών αδειών είναι δύο έτη και πρέπει να ανανεώνονται τους μήνες Οκτώβριο Νοέμβριο και Δεκέμβριο, πριν τη λήξη τους.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, νέες αλιευτικές άδειες χορηγούνται μόνο για στις περιπτώσεις εκείνες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Π.Δ 261/1991 (ΦΕΚ98/Α/1-7-1991).

Επιπλέον της αλιευτικής άδειας, είναι δυνατόν να χορηγηθούν και άδειες αλίευσης (γνωστές στο παρελθόν με τον όρο «ειδικές άδειες αλιείας»), οι οποίες δίνουν το δικαίωμα στο σκάφος να πραγματοποιεί αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σε δεδομένη περιοχή ή για δεδομένο τύπο αλιείας υπό ειδικές προϋποθέσεις.

Ειδικά για την αλιεία δολωμάτων, εκδίδονται άδειες αλίευσης από τις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με το Π.Δ. 109/2002 (ΦΕΚ92/Α/29-4-2002). Στον πίνακα, δίνονται πληροφορίες των σκαφών που διαθέτουν άδεια αλίευσης δολωμάτων, καθώς και τα αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Νέα / Ενημερώσεις

Ενημέρωση για την Διαχείριση Εδάφους και Αρδευτικού Νερού σε Ελαιώνες Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, Ώρα: 19.30 / Δήμος Κισσάμου (June 29, 2023)
Πρακτικές συμβουλές για τη συγκομιδή της ελιάς / Δήμος Κισσάμου (December 1, 2022)
Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας προϊόντων αλιείας Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας-Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλίευσης Μικρών Πελαγικών Ειδών Γαύρου Και Σαρδέλας Ειδική Άδεια Αλιείας / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας Αλιευτική Άδεια / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Ενημερωτικό Έντυπο για τα προγράμματα της Μελισσοκομίας Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Πληροφορίες για την Μελισσοκομία Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Οι Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Νομοθεσία - Κανονισμοί Μελιού Νομοθεσία / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)