Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

Άδεια Αλίευσης Μικρών Πελαγικών Ειδών Γαύρου Και Σαρδέλας

Ειδική Άδεια Αλιείας

Για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΛΠ), όπως αυτοί περιγράφονται στον Καν. (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου, θεσμοθετήθηκαν μια σειρά μέτρων τα οποία διέπουν την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους καθώς και τους όρους βιώσιμης άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Ένα από τα παραπάνω μέτρα, είναι και η εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Καν. (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα...».

Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας, με την υπ’ αριθ. 9131.4/2/2012 (ΦΕΚ 1519/Β/2012) Υπουργική Απόφαση, έθεσε σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) που διενεργείται με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι».

Τα αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη στα οποία χορηγείται η «Ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών» πρέπει να διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS), ενώ οι πλοιοκτήτες τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες ζώνες, που θα επιτρέψει την αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας

Επισημαίνεται η «ειδική άδεια μικρών πελαγικών» μπορεί να ανακαλείται μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν η παρακολούθηση των αποθεμάτων καταδεικνύει ότι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των επιπέδων των σημείων αναφοράς που έχουν καθορισθεί.

Η Ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών, εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αλίευσης προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 5088 /78186/25-6-2013 (ΦΕΚ 1680/Β/9-7-2013) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Νέα / Ενημερώσεις

Ενημέρωση για την Διαχείριση Εδάφους και Αρδευτικού Νερού σε Ελαιώνες Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, Ώρα: 19.30 / Δήμος Κισσάμου (June 29, 2023)
Πρακτικές συμβουλές για τη συγκομιδή της ελιάς / Δήμος Κισσάμου (December 1, 2022)
Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας προϊόντων αλιείας Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας-Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλίευσης Μικρών Πελαγικών Ειδών Γαύρου Και Σαρδέλας Ειδική Άδεια Αλιείας / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας Αλιευτική Άδεια / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Ενημερωτικό Έντυπο για τα προγράμματα της Μελισσοκομίας Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Πληροφορίες για την Μελισσοκομία Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Οι Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Νομοθεσία - Κανονισμοί Μελιού Νομοθεσία / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)