Δήμος Κισσάμου

Δήμος Κισσάμου


Χαρτογράφηση, Συμβουλευτική Άρδευση, Φυτοπροστασία

Νομοθεσια για τα Αιγοπροβατα

Σύνδεσμοι σε μορφή PDF


 
  • ΥΑ 165/57052/21.03.2019(ΦΕΚ Β’ 1077/01.04.2019). «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ.1629/64708/14-06-2017 υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2018 και εφεξής.»
  • ΥΑ 328/53481/11.04.2018(ΦΕΚ Β΄ 1359/19.04.2018). «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 1629/64708/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2127) υπουργικής απόφασης για το καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής.»
  • ΥΑ 1629/64708/14.06.2017(ΦΕΚ Β΄ 2127/21.06.2017). «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής.»
  • ΥΑ 614/52350/12.05.2015(ΦΕΚ Β΄ 833/14.05.2015). «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αιγείου κρέατος, σύμφωνα με τοα άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής.» 
  • ΚΥΑ 262345(ΦΕΚ Β΄ 323/24.03.2010. για μέτρα ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής. (10.06.10)
    • ΥΑ 267051/13.05.2010(ΦΕΚ Β΄ 754/01.06.2010 σε εφαρμογή της ΚΥΑ για την ειδική στήριξη σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου.

Δ/νση Υγείας των Ζώων