Δήμος Κισσάμου

Δήμος Κισσάμου


Χαρτογράφηση, Συμβουλευτική Άρδευση, Φυτοπροστασία

Κοινες Προδιαγραφες Εμποριας προϊοντων αλιειας

Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας-Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα

Οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας, καθορίζουν εναρμονισμένα εμπορικά χαρακτηριστικά, ιδίως κατά την πρώτη πώληση των νωπών προϊόντων αλιείας. 

Αφορούν συγκεκριμένα είδη  του Παραρτήματος 3 της υπουργικής απόφασης αριθμ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ 475/Β/2015).

Τα κριτήρια για την ταξινόμηση των ειδών στις κατηγορίες φρεσκότητας, μεγέθους και παρουσίασης ρυθμίζονται από τον Καν. (ΕΚ) 2406/1996 και την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι υποχρεωτικές πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται όταν τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας διατίθενται στη λιανική πώληση, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς Καν. (ΕΕ) 1379/2013, Καν. (ΕΚ) 1224/2009 και την υπουργική απόφαση αριθμ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ 475/Β/2015).

Εγχειρίδια χρήσης Μέγεθος
File ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ.docx 23.86 KB
File ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.docx 25.76 KB
File ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ.docx 19.89 KB
File ΠΑΡΤΙΔΕΣ.docx 12.04 KB